Products 

Disease-Wise
 • ABSCESS

  Mahathiktha Ghritham / Thiktha Kashayam

 • ALOPAECIA

  Amrasthyadi Oil / Dhurdhooradi Thailam / Malathyadi Oil / Neeleebhringadi Coconut Oil / Bringamalakadi Thailam / Chyavanaprasam

 • AMENORRHOEA

  Sukumara Lehyam / Asokarishtam / Lohasavam / Hinguvachadi Choornam

 • ANAEMIA

   Punarnavasavam / Punarnava Mandooram /Lohasavam / Navayasa Choornam / Ayobhaya/ Arukaladi Oil / Mandoora Vatakam

 • ASTHMA

  Dasamoola Katuthrayadi Kashayam / Vasarishtam / Kanakasavam / Swasananda Gulika / Vidaryadi Ghritham / Nayopayam Kashayam / Chyavanaprasam

 • ASCITIS

  Dasamoola Hareethaki / Valiya Anthrakudaram / Punargavasavam

 • CARDIAC PROBLEM

  Parthadyarishtam / Dasamoolahareethaki / Chyavanaprasam

 • CATARACT

  Patoladi Ghritham / Asanavilwadi Oil / Shanmakshikam / Jeevanthyadi Ghritham

 • CONSTIPATION

  Misraka Sneham / Trivril Lehyam / Valiya Anthrakudaram Pills / Manibhatra Lehyam

 • COUGH

  Vasarishtam / Kanakasavam / Dasamoola Katuthrayadi Kashayam / Thaleesadi Choornam / Mrudweekarishtam / Karpooradi Choornam / Vidaryadi Ghritham / Vidaryadi Kashayam / Chyavanaprasam

 • DIABETES

  Kathakakhadiradi Kashayam / Ayaskruthi / Mehani Capsules / Chandraprabha / Siva Gulika

 • DIARRHOEA

  Ashta Choornam / Vilwadi Lehyam / Charngeryadi Ghritham / Kutajarishtam

 • DYSENTRY

  Kutajarishtam / Vachadi Podi / Pushyanuga Choornam

   

 • DYSURIA

  Sathavaryadi Ghritham / Dhanwanthara Gulika / Chandanasavam / Punarnavasavam / A.H.Caps

 • EAR DISEASE

  Asana Vilwadi Thailam / Eladi Coconut Oil / Vidaryadi Ghritham

 • EMACIATION

  Amrithaprasa Ghritham / Aswagandhadi Lehyam / Dasamoolarishtam / Aswagandharishtam

 • EPILEPSY

  Brahmi Ghritham / Panchagavya Ghritham / Kalyanaka Ghritham / Ksheerabala-101 / Aswagandharishtam / Manasamitra Vatakam

 • EYE DISEASE

  Collyrium – Shanmakshikam / Asanamanjishtadi Thailam / Bhringamalakadi Thailam / Patoladi Ghritham / Jeevanthyadi Ghritham

 • FACIAL PARALYSIS

  Ksheerabala-101 / Dhanwantharam-101 / Rasnadi Kashayam / Karpasasthyadi Thailam

 • FEVER

  Amrutharishtam / Indukantha Kashayam / Chukkumthippalyadi Gulika / Gorochanadi Gulika / Bharangyadi Kashayam

 • FILARIASIS

  Gaja Kesari / Kottamchukkadi Oil / Gulguluthiktha Kashayam

 • GENERAL DEBILITY

  Dasamoolarishtam / Aswagandharishtam / Amruthaprasam / Chyavanaprasam / Aswagandhadi Lehyam / Narasimha Rasayanam

 • HEADACHE

  Ksheerabala-101 / Kayyanyadi Oil / Bhringamalakadi Thailam / Asanavilwadi Thailam / Swasakutaram Pills

 • HYDROCELE

  Sukumara Kashayam / Anthrakudaram (Cheriya) / Misraka Sneham / Karpooradi Thailam

 • IMPOTENCE

  Aswagandhadi Lehyam / Aswagandhadi Ghritham / Dasamoolarishtam

 • INFERTILITY

  Brahmi Ghritham / Kalyana Ghritham / Manasamitra Vatakam / Panchgavya Ghritham

 • JAUNDICE

  Vasaguluchyadi Kashayam / Ayobhaya Choornam / Lohasavam /Mandoora Vatakam /Arukaladi Thailam

 • LEPROSY

  Mahathiktha Kashayam / Mahathiktha Ghritham / Manjishtadi Kashayam / Madhusnuhi Rasayanam / Khadirarishtam / Dinesavilwadi Oil / Kimsukapathradi Thailam

 • LEUCODERMA

  Khadirarishtam / Shadpallava Choornam / S.P.Caps / Mahathiktha Ghritham / Dinesavilwadi Oil

 • MENORRHAGIA

  Asokarishtam / Pushyanuga Choornam / Sathavarigulam / Clombin

 • PILES

  Abhayarishtam / Kutajarishtam / Kankayana Lehyam

 • PARALYSIS & VATA DISEASE

  Kottanchukkadi Oil / Ksheerabala-101 / Dhanwantharam-101 / Mahanarayana Thailam / Prabhanjana Vimardanam Kuzhambu / Pinda Thailam / Sahacharadi Kashayam / Sahacharadi Kuzhambu / Dhanwantharam Gulika / Dhanwantharam Kashayam / Rasnadi Choornam / Rasnadi Kashayam

 • SPERMATORRHOEA

  Sathavaryadi Ghritham / Balaswagandhadi Thailam / Sathavarigulam

 • PNEUMONIA

  Dasamoolakaduthrayadi Kashayam / Gorochanadi Gulika

 • TETANUS

  Ksheerabala-101 / Vidaryadi Ghritham / Indukantha Kashayam

 • TUBERCULOSIS

  Dasamoolarishtam / Vasarishtam / Aswagandharishtam / Vidaryadi Kashayam / Gorochanadi Gulika / Amruthaprasam / Chyavanaprasam

 • TYPHOID

  Rasnadi Choornam / Gorochanadi Gulika / Bharngyadi Kashayam

 • ULCER / WOUNDS

  Jathyadi Thailam / Gulguluthiktha Kashayam

 • VOMITING

  Vilwadi Lehyam / Dhanwantharam Gulika

 • WHOOPING COUGH

  Thamboola Lehyam / Thaleesadi Choornam / Koosmanda Rasayanam